Pravidlá a podmienky

1. ÚVOD

1.1. Tieto všeobecné podmienky platia medzi spoločnosťou EasyWeb s.r.o. ("spoločnosť", "EasyWeb", "my", "nás" alebo "naše") a vámi ("vy", "vás" alebo "váš").

1.2. Poskytujeme osobné online služby pre vzájomné stretnutie slobodných dospelých.

1.3. Spoločne s našimi zásadami ochrany osobných údajov tvorí tieto podmienky právne záväznú dohodu medzi vami a nami (ďalej len "zmluva").

1.4.Sme zodpovední za obsah tejto aplikácie (ďalej len "FLIRTFOX"). Naše kontaktné údaje sú:

EasyWeb s.r.o.
Husovo Namesti 1
267 12 Lodenice
Czech Republic
Konateľ firmy: Christian Georg Bayer
Číslo živnostenského registra: 29157790 (Registrový súd: Mestsky súd Praha, spisová značka: C 201021)

1.5. Táto zmluva je platná pre všetkých užívateľov našich služieb v platnom znení.

1.6. Ak sa zaregistrujete, máte prístup k službám spojeným s aplikáciou.

1.7. Rozlišujeme medzi bezplatným a plateným členstvom. Bezplatné členstvo neposkytuje niektoré funkcie alebo sú niektoré funkcie dostupné iba obmedzeným spôsobom.

1.8. Týmto sa odporúča, aby ste dodržiavali všetky príslušné zákony. Súhlasíte tiež s tým, že naše služby nebudete používať k žiadnym nezákonným, škodlivým, výhražným, urážlivým, obťažujúcim, úzkostným, ohováračským, vulgárnym, obscénnym, nenávistným alebo rasovo či etnicky urážlivým účelom (alebo iným nevhodným účelom).

2. DEFINÍCIE PODMIENOK

2.1. V týchto všeobecných podmienkach majú nasledujúce výrazy význam, ktorý im odpovedá:

2.2. "Podmienky" znamenajú tieto podmienky, ktoré spoločne so Zásadami ochrany osobných údajov tvoria dohodu medzi vami a spoločnosťou, v znení neskorších predpisov a doplňovaných spoločnosťou podľa jej výhradného uváženia, ako je uverejnené na flirtfox.com/terms/index.sk.html.

2.3. "Užívateľom" je člen a / alebo návštevník.

2.4. "Návštevník" znamená osobu prechádzajúcej služby.

2.5. "Zásady ochrany osobných údajov" znamenajú zásady ochrany osobných údajov poskytovanej na FLIRTFOX.COM, ktorý spoločne s podmienkami tvoria dohodu medzi vami a spoločnosťou.

2.6. "Členom" sa rozumie osoba, ktorej členstvo si vyžaduje prijatie spoločnosťou a ktorého členstvo je v príslušnú dobu stále platné. Pojem "člen" zahŕňa bezplatných členov a platiacich členov, ako to vyžaduje kontext textu.

2.7. "Členstvom" znamená váš nárok na jednu alebo viac služieb na základe skutočnosti, že ste členom. Toto oprávnenie sa môže líšiť v závislosti na tom, či je členstvo plateným členstvom alebo bezplatným členstvom.

2.8. Ak to textový kontext vyžaduje, majú slová v jednotnom čísle rovnaký význam ako v množnom čísle a slová v množnom čísle majú rovnaký význam ako v jednotnom čísle.

3. VAŠE SÚKROMIE - ZHROMAŽĎOVANIE A SKLADOVANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

3.1. Európsky zákon o ochrane údajov je pre nás záväzný. Čo robíme a nerobíme s vašimi údajmi, je vysvetlené v našom vyhlásení o ochrane údajov.

3.2. Nie vždy šifrujeme vašu komunikáciu a vyhradzujeme si právo sledovať túto komunikáciu a ďalší obsah z hľadiska dodržiavania našich podmienok (napríklad ak je vaša komunikácia údajne porušuje naše podmienky).

4. ROZSAH SLUŽIEB - ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SLUŽBY

4.1. Registrovaným členom ponúkame prístup do databázy, kde sa môžu navzájom spoznať na účel budovania partnerstva a priateľstva. Databáza obsahuje profily a informácie o ďalších členoch, ktoré zverejnili samotní členovia.

4.2. FLIRTFOX sa zameriava výhradne na staršiu generáciu. Preto osoby, ktoré nedovŕšili vek 17 rokov, nemôžu používať FLIRTFOX.COM.

Každý záujemca má možnosť sa najprv bezplatne zaregistrovať. Po registrácii člen vyplní svoj profil voliteľnými alebo v prípade potreby informáciami o záväzkoch.

4.3. Členovia majú tiež možnosť zaregistrovať sa k platenému členstvu ("VIP členstvo"). Platiaci člen má k dispozícii ďalšie funkcie: Môže napríklad viesť konverzácie, tj. Odpovedať na prichádzajúce správy, alebo používať filter rozšíreného vyhľadávania.

4.4. Osobné konzultácie alebo podpora zamestnancov prevádzkovateľa v otázkach týkajúcich sa partnerstva a vzťahov nie je súčasťou služieb.

4.5. Členovia sú výslovne oboznámení povinnosťou platenia, rozsahu služieb a spôsoboch platby pred vstupom do oblastí, ktoré podliehajú poplatkom. Po zaplatení majú prístup do týchto oblastí a môžu využívať rozšírené funkcie.

5. ÚČTY A BEZPEČNOSŤ

5.1. Pre prístup k našim službám musíte mať účet.

5.2. Musíte zachovať svoje prihlasovacie meno a heslo v tajnosti a zodpovedať za ne.

5.3. Na požiadanie nám musíte poskytnúť identifikačné údaje potrebné na overenie vašej identity.

5.4. Služby sú k dispozícii akejkoľvek osobe, ak spoločnosť prijme aplikáciu v súlade s týmito podmienkami.

5.5. Spoločnosť vyžaduje, aby všetci užívatelia súhlasili s prijatím zásad ochrany osobných údajov a týchto všeobecných podmienok, najmä vyžaduje súhlas s kódexom správania v odseku 7.

5.6. Naše služby nesmiete využívať v nasledujúcich prípadoch:

5.6.1. Ak máte menej ako 18 rokov.

5.6.2. Deti nesmú využívať naše služby. Odporúčame všetkým mladším ako 18 rokov, aby nám neposkytovali žiadne osobné údaje. Naše služby nie sú zamerané na osoby mladšie ako 18 rokov. Okrem toho nezhromažďujeme ani neuchovávame osobné identifikačné údaje od užívateľov, o ktorých vieme, že sú mladšie ako 18 rokov. Ak sa dozvieme alebo budeme upozornení, že sme zhromaždili informácie od užívateľov mladších ako 18 rokov, okamžite tieto osobné identifikačné údaje odstránime.

5.6.3. Ak ste boli odsúdení za trestný čin zahŕňajúci násilie alebo sex. Neskúmame, či majú naši užívatelia kriminálnu minulosť, a nie sme schopní každého užívateľa osobne identifikovať. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia člena. Pri stretnutí s iným členom je preto dôležité prijať určité preventívne opatrenia podľa zdravého rozumu. Zvážte napríklad informovanie blízkeho priateľa alebo príbuzného o schôdzke a naplánujte si prvú schôdzku na verejnom mieste.

5.6.4. Ak vám bolo predtým zakázané používať naše služby alebo podobné služby.

5.7. Spoločnosť nie je zodpovedná za činy akéhokoľvek druhu spáchané užívateľom.

6. PODMIENKY PRIJATIA

6.1. Aby ste mohli využívať naše služby, musíte súhlasiť s týmito podmienkami. Regulujú vaše používanie našich služieb.

6.2. Ak neprijmete zásady ochrany osobných údajov a tieto podmienky, nemáte nárok na prístup k našim službám.

6.3. Keď používate naše služby alebo kliknete na možnosť stať sa členom a / alebo sa zaregistrovať, znamená to, že prijímate tieto podmienky a súhlas s ich obsahom.

6.4. Používaním našich služieb vyhlasujete a ručíte, že máte právnu spôsobilosť v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko.

6.5. Osoby, ktoré nedovŕšili vek 17 rokov, však nesmie používať FLIRTFOX.

7. KÓDEX SPRÁVANIA

7.1. Každý užívateľ súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky zákony a predpisy aj tieto podmienky.

7.2. Každý užívateľ neodvolateľne súhlasí, že nebude robiť nasledujúce:

7.2.1. Diskriminácia na (skutočných alebo predpokladaných) základe: veku, rasy, farby pleti, etnického pôvodu, národného pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, rodovej identity, rodinnej situácie, tehotenstvo, fyzického vzhľadu, mená, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, genetických vlastností, osobné viera, politické názory alebo činnosti odborov

7.2.2. Používanie Služieb pre profesionálne alebo komerčné účely, či už priamo alebo nepriamo, vrátane ponuky, získavanie alebo propagácie tovaru alebo služieb za odplatu alebo finančnú kompenzáciu. Prostitúcia je v našich službách formálne zakázaná

7.2.3. Zapojenie do nelegálnych aktivít akéhokoľvek druhu prostredníctvom našich služieb

7.2.4. Publikovať obsah alebo vyhlásenie v akejkoľvek forme,

(a) ktoré porušujú, zneužívajú alebo porušujú akýkoľvek patent, autorské práva, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, súkromie alebo iné práva duševného vlastníctva

(b) ktoré porušujú akékoľvek príslušné zákony alebo predpisy alebo podporujú správanie, ktoré má také dôsledky

(c) ktoré sú podvodné, nepravdivé, zavádzajúce (priamo alebo prostredníctvom sprenevery alebo neaktualizace informácií) alebo klamlivé

(d) hanlivé, obscénne, pornografické, vulgárne alebo urážlivé

(e) ktorá podporuje diskrimináciu, fanatizmus, rasizmus, nenávisť, šikanovanie alebo ujmu na úkor jednotlivca alebo skupiny

(f) ktoré sú násilné alebo výhražné alebo podporujú násilie alebo činnosti, ktoré ohrozujú inú osobu

(g) podporujúce nezákonné alebo škodlivé činnosti alebo látky

(h) ktoré obsahujú odkaz na akýkoľvek obsah v súvislosti s vyššie uvedenými zákazy, a

(i) ktoré inak porušujú príslušné zákony a predpisy

7.2.5. Distribúcia osobných údajov iného užívateľa, vrátane kontaktných údajov alebo podobných informácií, bez súhlasu tohto používateľa.

7.3. Každý užívateľ súhlasí, že nahlási spoločnosti zneužitie a nevhodné komentáre alebo správanie iných užívateľov.

7.4. Vykonávame pravidelné kontroly používania našich služieb, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu proti podvodom. Vyhradzujeme si právo úplne alebo čiastočne odstrániť obsah vytvorený, používaný alebo distribuovaný verejne alebo súkromne užívateľovi, ktorý nedodržiava príslušné zákony alebo predpisy alebo porušuje tieto podmienky.

7.5. Môžeme kontaktovať ktoréhokoľvek užívateľa a požadovať, aby používateľ napravil akýkoľvek nesúlad s platnými zákonmi a predpismi alebo týmito podmienkami.

7.6. Môžeme podľa nášho výhradného uváženia az akéhokoľvek dôvodu vylúčiť alebo odstrániť ktoréhokoľvek užívateľa zo svojich služieb, a to aj v prípade nedodržania príslušných zákonov a predpisov alebo týchto podmienok.

8. PODMIENKY PRÍSTUPU

8.1. Pri registrácii k našim službám musíte zvoliť užívateľské meno a heslo.

8.2. Vaše užívateľské meno a heslo musia byť osobné a dôverné. Aby sa zabránilo podvodom alebo phishingu, musí ich každý člen chrániť v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude oznamovať ani oznamovať žiadnej tretej strane ani iným členom.

8.3. Všetci užívatelia súhlasia, že nebudú používať užívateľské meno alebo heslo iného člena alebo iné osobné údaje iného užívateľa.

8.4. Akékoľvek porušenie týchto ustanovení môže mať za následok zrušenie členstva člena, bez dosahu na zodpovednosť príslušného člena z dôvodu použitia užívateľského mena a / alebo hesla iným členom alebo treťou stranou.

8.5. Každý člen musí zabezpečiť, aby osobné údaje neboli prísne zverejňované.

8.6. Prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili podvodnému správaniu a zabránili zakázanému zdieľaniu užívateľských mien a hesiel.

8.7. Vyhradzujeme si právo odstrániť nasledujúce:

8.7.1. Informácie zverejnené alebo dostupné na webových stránkach po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.

8.7.2. Členský účet, ktorý bol používaný viac ako 6 mesiacov po ukončení predplatného alebo nikdy po prijatí členstva, po overení, že nie je spustené žiadne predplatné.

8.7.3. Konverzácie vymieňané prostredníctvom spoločnosti FLIRTFOX sú uložené po dobu 12 mesiacov a potom sú automaticky priebežne mazané, aj keď zostanete členom.

8.8. Každý užívateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla narušiť prevádzku služieb, a zaväzuje sa, že nebude distribuovať ani neorganizovat distribúciu vírusov, spamu, logických bômb, softvérových aplikácií atď.

8.9. Ochrana pred nepoctivými členmi

8.9.1. Konečne, súčasťou našej služby je ochrana našich čestných členov pred nepoctivými členmi (tj. inými členov, ktorí do značnej miery porušujú naše podmienky), a to vylúčením opakované registrácie týchto nepoctivých členov. To sa vykonáva okrem iného kontrolou pred aktiváciou profilu a priebežne počas členstva, aby sa zistilo, či existujú nejaké negatívne informácie o potenciálnom členovi, ktoré by bránili obnovenej registráciu alebo vyžadovali vylúčenie zo služby. V rámci tejto kontroly sme oprávnení používať uložené negatívne informácie o nepoctivých členoch, ktoré sme zhromaždili.

8.9.2. Negatívne informácie v tomto zmysle sú informácie o predchádzajúcich závažných porušeniach našich podmienok a následnom vylúčení z používania. Než tieto negatívne informácie o nepoctivých členoch uložíme, budú o nich príslušní zákazníci informovaní v rámci varovanie.

8.9.3. Pokiaľ s tým, na rozdiel od očakávaní, nesúhlasíte, neregistrujte sa prosím na FLIRTFOX.

9. CHARAKTERISTIKA PLATBY

9.1. Môžete si zakúpiť platené členstvo pre FLIRTFOX.

9.2. Vaše platené členstvo vám poskytuje prístup iba k príslušnému produktu spoločnosti, pre ktorú ste sa zaregistrovali.

9.3. Cena a platobné postupy sú na FLIRTFOX trvalo k dispozícii.

9.4. Všetky uvedené ceny zahŕňajú všetky príslušné miestne dane.

9.5. Vyhradzujeme si právo zmeniť náklady na ktorúkoľvek z našich služieb. Ak nie ste spokojní s nákladmi na akúkoľvek službu, môžete svoje členstvo zrušiť v súlade s týmito podmienkami.

9.6. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a predpismi nebude ponúkaná žiadna refundácie (s výnimkou výnimočných okolností, ako sú veľké prerušenia služby).

9.7. Spracovanie platieb za vaše platené členstvo (nákupy v aplikácii) prebieha priamo u prevádzkovateľa obchodu s aplikáciami prostredníctvom používateľského účtu. Akonáhle potvrdíte nákup aplikácie v obchode, bude z užívateľského konta v obchode naúčtovaná zodpovedajúca suma. U predplatných v aplikácii je z účtu Apple strhnutá suma po potvrdení predplatného v aplikácii. Vrátenie peňazí z obchodu s aplikáciami spoločnosti Apple Inc. [iTunes], Google LLC [Google Play Store] alebo Huawei Technologies Co., Ltd. [HUAWEI AppGallery] na strane EasyWeb s.r.o. je vylúčené. V tomto ohľade sa uplatňuje Všeobecné podmienky / Podmienky používania poskytovateľov obchodov.

10. AUTOMATICKÉ OBNOVENIE

10.1. Zmluva o platenom členstvo sa automaticky obnovuje, ak zákazník riadne neukončí svoju zmluvu v súlade s odsekom 13, pričom bude dodržaná výpovedná lehota. V rámci procesu objednávky príslušného členstvo zákazník tiež potvrdzuje dobu trvania predĺženia a výsledné náklady. Ak si neželáte automaticky obnovovať svoje platené členstvo, musíte postupovať podľa postupu na zrušenie opísaného v bode 13.

11. ZRUŠENIE A ODSTÚPENIE

11.1. Vaše členstvo možno zrušiť dvoma spôsobmi:

11.1.1. Zrušenie bezplatného členstvo - môžete zrušiť kedykoľvek (pozri odsek 12)

11.1.2. Zrušenie automatického obnovenia vášho plateného členstva - Automatické obnovenie môžete kedykoľvek zrušiť a využívať naše služby do konca plateného obdobia (pozri odsek 13).

12. ZRUŠENIE ČLENSTVO ZADARMO

12.1. Bezplatné členstvo môžete kedykoľvek zrušiť.

12.2. Najjednoduchší spôsob zrušenia je prihlásiť sa k svojmu účtu FLIRTFOX a v nastavení profilu zvoliť Stav profilu na Neaktívný. Zrušiť môžete tiež kedykoľvek e-mailom alebo v textovej podobe.

13. ZRUŠENIE AUTOMATICKÉHO OBNOVENIE

13.1. Ak ste platiacim členom, máte možnosť zmluvu riadne zrušiť. Týmto spôsobom sa tiež vyhnete automatickému obnoveniu vášho členstva.

13.2. Používatelia Android a iOS musí prejsť do príslušného App Store.

13.3. V Obchode Google Play jednoducho prejdite do časti "Účet" a vyberte možnosť "Predplatné". Sú tu zobrazená všetky aktívne predplatné a možno ich tiež zrušiť.

13.4. V Apple App Store prejdite do "Nastavenia" zariadenia iOS a v hornej časti App Store nájdete užívateľské menu (rozpoznateľné podľa mena a profilovej fotografie). Tu vyberiete položku "ITunes a App Store" a potom kliknete na Apple ID a na "Zobraziť Apple ID". V nasledujúcej ponuke sa nachádza podpoložka "Predplatné", pod ktorou sú uvedené všetky aktívne objednávky vrátane obdobia zrušenia.

13.5. V aplikácii Huawei AppGallery prejdite do časti Nastavenia> Správa účtov> Platby a nákupy> Predplatné a pozrite si služby automatického obnovenia, ktoré ste si zakúpili v aplikáciách Huawei.

13.6. Platia podmienky / podmienky použitia príslušných poskytovateľov obchodov.

14. ZRUŠENIE ČLENSTVA SPOLOČNOSŤOU

14.1. Ak ukončíme členstvo člena, pretože člen porušil tieto podmienky, nebude mať člen nárok na vrátenie peňazí po zostávajúcu dobu do vypršania platnosti členstva, aby boli dotknuté škody, ktoré môžeme požadovať ako náhradu spôsobenej straty.

14.2. Ak podľa nášho výhradného uváženia ukončíme členstvo člena z akéhokoľvek iného dôvodu než z dôvodu porušenia týchto podmienok zo strany člena, bude mať člen nárok na vrátenie peňazí po dobu zostávajúcu do tohto ukončenia.

15. TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY

15.1. Technológia, ktorú používate na prístup k našim službám, môže vyžadovať splnenie minimálnych požiadaviek stanovených nami.

15.2. Môžeme požadovať, aby ste si stiahli FLIRTFOX a nainštalovali aktualizácie. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme aktualizovať FLIRTFOX s upozornením alebo bez upozornenia a že môžeme podľa nášho výhradného uváženia kedykoľvek pridať alebo odstrániť funkcie alebo funkcie FLIRTFOX od FLIRTFOX.

15.3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme povinní,

15.3.1. poskytnúť vám nasledujúce verzie FLIRTFOX

15.3.2. poskytovať vám FLIRTFOX a / alebo služby vôbec

15.3.3. pokračovať v podpore FLIRTFOX a / alebo služieb vôbec. Beriete na vedomie, že váš prístup k FLIRTFOX môže dôjsť k prerušeniu, že sa funkcie môžu počas vášho používania zmeniť, a že môžeme váš prístup ukončiť alebo kedykoľvek prestať ponúkať FLIRTFOX.

16. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

16.1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v FLIRTFOX a / alebo službách alebo pozastaviť ich poskytovanie alebo obmedziť vaše používanie FLIRTFOX a / alebo služieb.

16.2. Ste výhradne zodpovední za všetky poplatky za dáta, SMS, mobilných operátorov, internet a telekomunikácie a poplatky vzniknuté v súvislosti s vaším používaním FLIRTFOX a / alebo služieb.

16.3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže zakázať alebo odoprieť váš prístup ku FLIRTFOX a / alebo službám bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, okrem iného vrátane porušenia týchto podmienok a / alebo má podozrenie, že ste použili akýkoľvek aspekt služieb na vykonanie podvodnej alebo nezákonnej činnosti. Ak spoločnosť zakáže váš prístup k vášmu účtu, možno nebudete mať prístup k službám, podrobnostiam vášho účtu alebo akémukoľvek inému materiálu obsiahnutému vo vašom účte.

17. LICENCIE, OBMEDZENIA, PODMIENKY POUŽITIA

17.1. S výhradou podmienok tejto zmluvy a za jediným účelom používania služieb vám spoločnosť udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, nesublicencovatelnou a neprenosnú licenciu na:

17.1.1. inštalaciu FLIRTFOX na jedno alebo viac mobilných zariadení vlastnených alebo ovládaných vami, ktoré spĺňajú minimálne špecifikácie spoločnosti,

17.1.2. zobrazovať, kontrolovať a používať FLIRTFOX a súvisiace informácie, ktoré vám poskytuje spoločnosť.

17.2. Súhlasíte s tým, že k službám nebudete pristupovať ani sa o ne nepokúšate spôsobom, ktorý nie je FLIRTFOX. Najmä súhlasíte s tým, že k službám nebudete pristupovať ani sa o ne pokúšať žiadnym automatizovaným spôsobom (aj prostredníctvom použitia skriptov, robotov, neoprávnených aplikácií tretích strán, pavúkov alebo vyhľadávačov WWW).

17.3. Súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním FLIRTFOX a / alebo služieb neporušíte žiadne príslušné zákony, vyhlášky, pravidlá, nariadenia alebo dohody.

17.4. Nesmiete používať sieť ani používať FLIRTFOX a / alebo služby žiadnym spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený týmito Podmienkami.

17.5. Nemáte povolenie:

17.5.1. odobrať oznámenie o autorských právach zo služieb alebo kópií softvéru, ktorý vám poskytuje spoločnosť ( "softvér")

17.5.2. spôsobiť, povoliť alebo povoliť akékoľvek úpravy, vytváranie odvodených diel, preklady, napodobňovanie demontážou produktov, dekompiláciu alebo hacking FLIRTFOX, služieb alebo softvéru

17.5.3. predávať, postúpiť, prenajať, prenajať, konať ako externý poskytovateľ služieb pre FLIRTFOX, služby alebo Software, vrátane, ale bez obmedzenia na licencovať, akejkoľvek inej osobe alebo orgánu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti súhlas; alebo

17.5.4. urobiť akékoľvek nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé vyhlásenie alebo vyhlásenia týkajúce sa spoločnosti a / alebo FLIRTFOX alebo služieb

17.6. Bez toho aby ste obmedzovali vyššie uvedené, SÚHLASÍTE s tým

17.6.1. nebudete sa zapájať do žiadnych aktivít,

(a) ktorá podporuje diskrimináciu, fanatizmus, rasizmus, nenávisť, šikanovanie alebo ujmu na úkor jednotlivca alebo skupiny

(b) hanlivé, obscénne, pornografické, vulgárne alebo urážlivé

(c) ktoré sú násilné alebo výhražné alebo propagujú násilie alebo činnosti, ktoré ohrozujú inú osobu

(d) ktoré porušujú, zneužívajú alebo porušujú akýkoľvek patent, autorské práva, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, súkromie alebo iné práva duševného vlastníctva

(e) ktoré porušujú akékoľvek príslušné zákony alebo predpisy alebo podporujú správanie, ktoré má také dôsledky

(f) ktoré sú podvodné, nepravdivé, zavádzajúce (priamo alebo prostredníctvom sprenevery alebo neaktualizace informácií) alebo klamlivé

(g) ktoré predstavujú phishing alebo pharming alebo nepravdivo predpokladajú totožnosť akejkoľvek osoby alebo subjektu alebo kradnú alebo predpokladajú totožnosť akejkoľvek osoby (skutočná totožnosť alebo online prezývka alebo alias); alebo

(h) ktoré inak porušuje príslušné zákony a predpisy

17.6.2. nezverejníte žiadne osobné údaje iného užívateľa, vrátane kontaktných údajov alebo podobných informácií, bez súhlasu tohto používateľa

17.6.3. nebude predstavovať, podporovať ani navádzať žiadny útok akéhokoľvek druhu

17.6.4. sa nebudete pokúšať zasahovať, rušiť alebo narušovať prevádzku FLIRTFOX a / alebo služieb alebo používanie FLIRTFOX a / alebo služieb (alebo akéhokoľvek servera, systému alebo siete pripojenej k FLIRTFOX a / alebo službám) akoukoľvek inou osobou alebo entita

17.7. Každý užívateľ súhlasí, že nahlási spoločnosti zneužitie a nevhodné komentáre alebo správanie iných užívateľov.

17.8. Čas od času vykonávame pravidelné kontroly používania našich služieb, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu pred podvodmi. Vyhradzujeme si právo úplne alebo čiastočne odstrániť obsah, ktorý užívatelia vytvárajú, používajú alebo distribuujú verejne alebo súkromne a ktorý porušuje príslušné zákony. predpismi alebo porušovať tieto podmienky.

17.9. Môžeme kontaktovať ktoréhokoľvek užívateľa a požiadať vás, aby ste napravili akýkoľvek nesúlad s príslušnými zákonmi a predpismi alebo týmito podmienkami.

17.10. Spoločnosť môže podľa svojho uváženia ukončiť svoj vzťah s vami alebo okamžite deaktivovať váš účet, ak zistí, že používate služby v rozpore s obmedzeniami obsiahnutými v tomto odseku 17 alebo akomkoľvek inom ustanovení týchto podmienok.

17.11. Môžeme podľa nášho výhradného uváženia az akéhokoľvek dôvodu pozastaviť alebo ukončiť prístup akéhokoľvek užívateľa k našim službám, vrátane nedodržania príslušných zákonov a predpisov alebo týchto podmienok. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovední za akékoľvek porušenie týchto podmienok alebo za dôsledky takéhoto porušenia a že spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť voči vám alebo inej osobe v súvislosti s nimi.

18. ZODPOVEDNOSŤ OPERÁTORA

18.1. Prevádzkovateľ nemôže byť zodpovedný za nepravdivé informácie v profiloch iných členov, pretože informácie poskytované členmi nemôžu byť kvôli svojmu rozsahu skontrolovať v celom rozsahu. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie informácií inými členmi alebo tretími stranami, ak si člen tieto informácie sprístupnil.

18.2. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za poruchy služby, za ktoré nenesie zodpovednosť, napríklad z dôvodu vyššej moci alebo technických porúch internetu.

19. ODKAZY NA ĎALŠIE STRÁNKY

19.1. Naše služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky a zdroje poskytované tretími stranami ( "iná umiestnenie"). Ostatné umiestnenia sú prepojené len pre informačné účely a sú poskytované pre vaše pohodlie.

19.2. Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom ani produkty alebo službami z iných miest a neprijíma ani neprijíma žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť ich použitím.

19.3. Ak sa rozhodnete pristupovať k iným umiestnením, robíte tak na svoje vlastné riziko a v súlade s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov (ak relevantné) ostatných miest.

19.4. Naše služby môžu tiež obsahovať reklamu od tretích strán. Tým, že spoločnosť povolia tretím stranám inzerovať naše služby, nevydáva ani nepodporuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa inzerovaných produktov alebo služieb.

20. Práva k duševnému vlastníctvu

20.1. Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane rôznych práv udelených zákonom, všeobecným právom a spravodlivosťou) v súvislosti s autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami, známkami služieb, obchodnými názvami a / alebo vzory (vrátane vzhľadu a iných vizuálnych alebo nepísaných prvkov) (registrovaný alebo neregistrovaný) v

20.1.1. naše služby

20.1.2. s výhradou článku 20.3, informačný obsah v našich službách a

20.1.3. Všetky návrhy, text a grafika, softvér, fotografie, videá, hudba, zvuk a ich výber a usporiadanie a všetky softvérové kompilácie, zdrojový kód a softvér (vrátane appletov a skriptov) našich služieb sú vlastnené alebo licencované spoločnosť. Nesmiete nárokovať ani sa pokúšať domáhať sa žiadneho z týchto práv duševného vlastníctva. Všetky práva sú vyhradené.

20.2. Žiadny materiál uvedený v článku 20.1 nesmie byť reprodukovaný alebo redistribuovaný alebo kopírovaný, distribuovaný, znovu publikovaný, sťahovaný, zobrazovaný, zverejňovaný alebo prenášaný v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, prenajímaný alebo sublicencované, používaný pri vytváraní odvodených diel alebo akýmkoľvek spôsobom využívaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Môžete však pristupovať a zobrazovať obsah našich služieb na obrazovke počítača (vrátane tabletov alebo inteligentných zariadení), ukladať takýto obsah v elektronickej podobe na disk (ale nie na server alebo iné úložné zariadenie pripojené k sieti), alebo vytlačte kópiu takého obsahu pre vlastné osobné nekomerčné použitie za predpokladu, že zachováte neporušená všetky upozornenia na autorské práva a vlastnícke práva. Nesmiete inak reprodukovať, upravovať, kopírovať alebo používať na komerčné účely akýkoľvek materiál alebo obsah v našich službách bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

20.3. Názov, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k Obsahu prístupnému prostredníctvom našich služieb sú majetkom príslušného vlastníka alebo dodávateľa Obsahu a môžu byť chránené príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami alebo inými zákonmi. S výhradou obmedzených práv popísaných v článku 20.2 vám táto zmluva nezakladá žiadne práva na takýto obsah.

20.4. Autori literárnych a umeleckých diel na stránkach v našich službách tvrdili, že ich osobné práva sú označené ako autori týchto diel.

20.5. Akýkoľvek materiál, ktorý odošlete, zverejníte alebo odošlete spoločnosti buď prostredníctvom našich služieb, alebo iným spôsobom ("Materiál"), bude považovaný za nedôverný (a spoločnosť s ním bude zaobchádzať ako s týmto) (s výhradou povinností spoločnosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane údajov). Udeľujete Spoločnosti bezplatnú trvalú licenciu na používanie Materiálov, neodvolateľnú, neexkluzívnu licenciu na používanie, kopírovanie, úpravám, prispôsobenie, prekladu, publikovanie a distribúciu materiálu (okrem nápadov) po celom svete.

20.6. Akékoľvek komentáre, odporúčania, nápady, návrhy, poznámky, nákresy alebo koncepty, ku ktorým sú pripojené práva duševného vlastníctva a ktoré zverejníte alebo ponúknete spoločnosti Vy alebo v reakcii na žiadosť spoločnosti v súvislosti s našimi službami ("Nápady") budú považované za a zostanú majetkom spoločnosti. Týmto priraďujete spoločnosti všetky súčasné a budúce práva duševného vlastníctva k myšlienkam. Musíte urobiť všetko, čo spoločnosť primerane vyžaduje, aby ste zabezpečili podporu postúpenia týchto práv. Rozumiete a beriete na vedomie, že spoločnosť má ako interné tak externé zdroje, ktoré sa mohli vyvinúť alebo ktoré sa môžu v budúcnosti vyvinúť v myšlienky, ktoré sú rovnaké alebo podobné Vašim myšlienkam, a že spoločnosť je ochotná tieto myšlienky zvážiť len na tomto základe. V žiadnom prípade nie sú nápady predkladané na základe akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej povinnosti, ktorá bude vzatá do úvahy, a spoločnosť žiadnu takúto povinnosť nepreberá. Bez obmedzenia bude mať spoločnosť výhradné vlastníctvo všetkých známych alebo budúcich práv na myšlienky všetkého druhu a atribútov po celom svete a bude oprávnená tieto myšlienky používať bez obmedzenia k akémukoľvek komerčnému či inému účelu, bez náhrady dodávateľovi nápady.

21. ZMENY PODMIENOK, CEN, ALEBO SLUŽIEB

21.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit, pokud zůstanou nedotčeny základní předpisy smluvního vztahu, je nutné změnu přizpůsobit vývoji, který nebyl v době uzavření zmluvy predvídateľný a ktorého nerešpektovanie by znateľne narušiť rovnováhu zmluvného vzťahu. "Významnými ustanoveniami" sa v tomto zmysle rozumie najmä ustanovenia týkajúce sa druhu a rozsahu zmluvne dohodnutého predmetu služieb a termíne vrátane ustanovení o ukončení.

21.2. Prevádzkovateľ je oprávnený predmet plnenia zmeniť, ak je to z dobrého dôvodu nutné, Člen sa v dôsledku toho objektívne nenachádza v horšej pozícii ako predmet plnenia (napr. Zachovanie alebo zlepšenie možností prístupu) a Člen významne sa neodchyľovať od predmetu plnenia. "Dobrý dôvod" pre zmenu predmetu plnenia v tomto zmysle existuje, ak je predmet plnenia prispôsobený technickému vývoju, pokiaľ tretej strany, od ktorých Prevádzkovateľ získa nevyhnutné predbežné služby pre poskytovanie svojich služieb, zmení svoj rozsah služieb alebo ak právne predpisy alebo súdne rozhodnutia vyžadujú obmedzenia alebo rozšírenie predmetu plnenia. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť rozsah obsahu, ktorý má byť zverejnený členom, zmenou predmetu služby.

21.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú odmenu, ak tak urobí k preneseniu zvýšených nákladov na člena. Právo na úpravu cien sa vzťahuje najmä na prípad, keď tretie strany, od ktorých prevádzkovateľ získa nevyhnutné predbežné služby pre poskytovanie služieb dlžných na základe tejto zmluvy, zvýši svoje ceny. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zodpovedajúcim spôsobom upraviť ceny v prípade zvýšenia dane z pridanej hodnoty.

21.4. V súlade s odsekmi 21.1 až 21.3 budú zamýšľané zmeny VOP, predmet služby a poplatok za predplatné oznámené Členovi e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú Členom najmenej jeden mesiac pred prejaví sa. Člen má osobitné právo na ukončenie v čase, keď zmeny nadobudnú účinnosť. Ak Člen nepodá písomné oznámenie o ukončení do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o zmene, zmeny sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v okamihu, keď nadobúdajú účinnosť. Člen bude o tomto následku konkrétne informovaný v oznámení o zmene.

22. Záverečné ustanovenia, ONLINE RIEŠENIE SPOROV

22.1. Neboli uzavreté žiadne vedľajšie dohody. V prípade, že jedno z ustanovení týchto podmienok je neplatné alebo čiastočne neplatné, zostáva platnosť zvyšných ustanovení nedotknutá.

22.2. Sme povinní vás odkázať na Európsku platformu RSO (OS Platform) Európskej komisie, ktorú nájdete na adrese ec.europa.eu/odr. Nie sme povinní ani ochotní sa zúčastniť konania na riešenie sporov pred spotrebiteľským rozhodcom senátom.